Algemene leveringsvoorwaarden Bliss Food BV

Gedeponeerd onder nr: 30207692 bij de Kamer van Koophandel Utrecht

Artikel 1 Definities
1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder de navolgende termen (zowel in enkel- als meervoud):
Afleveradres: De woonplaats, het magazijn of andere opslaglocatie waar Bliss Food krachtens de overeenkomst de te leveren Producten zal afleveren.
Afleverdatum: De dag (en het tijdstip) waarop de Producten in beginsel afgeleverd worden aan het Afleveradres. Aflevering vindt plaats op het moment dat Bliss Food feitelijke zeggenschap over de Producten overdraagt aan Afnemer. Onder dit laatste wordt mede verstaan het moment waarop de Producten het transportmiddel verlaten waarop zij naar Afnemer zijn vervoerd.
Afleveringsbon: Het document dat aan Afnemer wordt verstrekt op de Afleveringsdatum.
Afnemer: De wederpartij van Bliss Food bij een overeenkomst.
Bliss Food: Bliss Food B.V. statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend te (3512XM) Utrecht aan de Wijde Doelen 29.
Contract: De schriftelijke weergave van de tussen Bliss Food en Afnemer gesloten overeenkomst waaronder in de genoemde volgorde wordt verstaan: de ondertekende Offerte, bij ontbreken daarvan: de Factuur, bij ontbreken daarvan: de Afleveringsbon.
Identificatiemiddelen: Alle aanduidingen (zoals barcodes, tags, etiketten) die op of aan de Producten of de verpakking daarvan zijn gehecht waarmee Bliss Food door haar geleverde Producten kan identificeren. Offerte: een schriftelijk door Bliss Food aan Afnemer voorgelegd aanbod voor de levering van Producten. Producten: De door Bliss Food vervaardigde of ingekochte producten die bestemd zijn voor verkoop aan Afnemer.
Transportmateriaal: Voorwerpen die bestemd zijn om meerdere keren gebruikt te worden voor het vervoer van Producten, zoals bakken, kratten, rekken e.d.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn – met uitsluiting van andere voorwaarden – van toepassing op ieder aanbod, iedere Offerte of overeenkomst en iedere vorm van communicatie tussen Bliss Food en Afnemer. 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Behoudens bepalingen van dwingend recht blijven wettelijke bepalingen die van deze Algemene Voorwaarden afwijken buiten toepassing. Bliss Food is steeds bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook ten aanzien van Afnemer gelden nadat deze aan hem zijn medegedeeld.

Artikel 3 Aanbiedingen, prijsnoteringen en bestellingen
1. Alle door Bliss Food uitgebrachte aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend. In de aanbieding, Offerte, prijslijst en reclame vermelde druk- of schrijffouten kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige reclame. Aanbiedingen en Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2. Omdat o.a groente-, zuivel- en vleesproducten dagelijks aan prijsfluctuaties onderhevig zijn, is Bliss Food gerechtigd prijswijzigingen van meer dan 5% door te berekenen, indien zich tussen het moment van tot stand komen van de overeenkomst en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal;
3. Tenzij anders vermeld zijn de door Bliss Food opgegeven prijzen:
    a)  In Euro’s
    b)  Gebaseerd op levering aan Afleveradres, mits dit Afleveradres zonder extra kosten voor Bliss Food bereikbaar is
    c) Exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen

Artikel 4 Totstandkomen en inhoud van een overeenkomst
1. Overeenkomst tussen Bliss Food en Afnemer komt tot stand op het moment dat:
a) Bliss Food een door haar uitgebrachte Offerte door de Afnemer ondertekend binnen de geldigheidsduur daarvan retour ontvangt;
b) Mondeling of per e-mail overeenstemming is bereikt.
2. Bestellingen dienen op de door Bliss Food aan te geven wijze en op de door Bliss Food aan te geven tijdstippen te worden opgegeven. Bij wijziging van een bestelling is Bliss Food gerechtigd behandelingskosten in rekening te brengen.
3. Indien een ondertekende Offerte Bliss Food pas bereikt nadat de geldigheidsduur daarvan reeds is verstreken dan is Bliss Food bevoegd om niettemin uitvoering te geven aan de Offerte, waardoor alsnog een overeenkomst tot stand komt.
4. Alle door Bliss Food opgegeven levertijden, waaronder de Afleverdatum, zijn indicatief en overschrijding daarvan levert geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. De termijn wordt alleen geacht een fatale termijn te zijn als dit expliciet wordt vermeld.
5. De door Bliss Food geleverde Producten worden verkocht en geleverd met in achtneming van de gangbare toleranties met betrekking tot afmeting, gewicht, hoeveelheid en samenstelling.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in het Contract een andere betalingstermijn is bepaald. Als datum waarop de betaling plaatsgevonden heeft geldt de valutadatum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van Bliss Food.
2. Indien een betaling niet binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn ontvangen wordt is vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten worden rente naar de voet van 1% per maand verschuldigd over het uitstaande bedrag tot aan de dag dat de betaling is bijgeschreven op de rekening van Bliss Food.
3. Afnemer kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van Bliss Food verrekenen en is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten.
4. Afnemer is van rechtswege in verzuim nadat de overeengekomen betalingstermijn verstreken is. Bliss Food is bevoegd om over het uitstaande bedrag (vermeerderd met 1% per maand) 15% incassokosten in rekening te brengen, onverminderd het recht van Bliss Food om de daadwerkelijk gemaakte incassokosten (proceskosten daaronder begrepen) te verhalen op Afnemer. 5. Bliss Food heeft het recht om Producten onder rembours te leveren.

Artikel 6 Aflevering, risico-overgang
1. Bliss Food draagt zorg voor het vervoer van de Producten naar Afnemer. Vanaf het moment van Aflevering zijn de Producten voor risico van Afnemer.
2. Indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of –vergunning vereist is garandeert Afnemer dat er een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen.

Artikel 7 Transportmaterialen
1. Voor het gebruik van de transportmaterialen wordt door Bliss Food statiegeld aan Afnemer in rekening gebracht dat gerestitueerd of verrekend wordt nadat de Transportmaterialen in schone en onbeschadigde staat zijn geretourneerd aan Bliss Food.

Artikel 8 Garantie en reclame
1. Bliss Food garandeert dat haar Producten voldoen aan alle daaraan gestelde op de Producten van toepassing zijnde wettelijke eisen. Deze garantie is beperkt tot leveringen aan Afnemers in de EU. Aan door Bliss Food geleverde voorbeeldproducten, reclamemateriaal of in algemene zin, niet met betrekking tot een specifieke leverantie, verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Indien op de Afleveringsdatum wordt vastgesteld door Afnemer dat niet de juiste Producten werden afgeleverd, dat de verpakking waarin de Producten vervoerd werden beschadigd is of dat andere zichtbare gebreken ontdekt worden dan dient Afnemer daarvan een aantekening te maken op de Afleveringsbon. Onder zichtbare gebreken wordt mede verstaan een onjuiste temperatuur van de Producten op Afleveringsdatum. Indien op de aan Bliss Food verstrekte kopie van de Afleveringsbon niet vermeld is dat er sprake is van gebreken bij de levering als bedoeld in dit artikel dan wordt Bliss Food geacht juist te hebben geleverd.
3. Alle andere door Afnemer geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen dienen door Afnemer binnen 48 uur na Aflevering schriftelijk, onder nauwkeurige opgaven van de geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen, gemeld te worden bij Bliss Food bij gebreke waarvan aangenomen wordt dat Bliss Food de overeenkomst juist en volledig is nagekomen.
4. In geval van reclame door Afnemer ingevolge de artikelen 8.2 of 8.3 dient Afnemer de Producten die volgens Afnemer niet voldoen aan de overeenkomst gedurende een periode van 72 uur beschikbaar houden voor analyse door Bliss Food op zodanige wijze dat de kwaliteit van de Producten behouden blijft. Indien na analyse door Bliss Food blijkt dat de klachten van Afnemer gegrond zijn dan zal Bliss Food de Producten die niet voldoen kosteloos terugnemen. Bliss Food zal, naar keuze voor Afnemer, vervangende Producten leveren of Afnemer het bedrag van de teruggenomen Producten crediteren.
5. In afwijking op het bepaalde in artikel 8.4 kan overeengekomen worden dat Afnemer de Producten zal retourneren aan Bliss Food. Indien Bliss Food vaststelt dat de Producten niet voldoen aan de overeenkomst zal zij de kosten van retourzending aan Afnemer vergoeden. Indien de door Afnemer gestelde klachten onjuist zijn naar oordeel van Bliss Food dan komen de kosten van retourzending voor rekening van Afnemer. Afnemer blijft dan gehouden de overeengekomen koopprijs voor de Producten, vermeerderd met de voor Bliss Food opgekomen kosten, te voldoen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Bliss Food behoudt de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde Producten zolang Afnemer de tegenprestatie verschuldigd voor door Bliss Food krachtens overeenkomst aan Afnemer geleverde af te leveren Producten, de tegenprestatie voor krachtens een zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden of de vordering wegens tekortschieten in een van de hiervoor genoemde verplichtingen, nog niet heeft voldaan.
2. Bliss Food is gerechtigd om bij export van Producten buiten Nederland terzake van het in artikel 9.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud te bedingen dat op de goederenrechterlijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud het recht van de staat van toepassing is waarnaar de Producten worden geëxporteerd indien dat recht terzake van het eigendomsvoorbehoud aan Bliss Food meer rechten verleent dan onder het Nederlandse recht beschikbaar zijn.
3. Door Bliss Food onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten mogen door Afnemer uitsluitend in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd om op door Bliss Food geleverde Producten een pandrecht te vestigen of deze Producten op andere wijze te bezwaren.
4. Ten aanzien van door Bliss Food geleverde Producten die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan behoudt Bliss Food zich het recht van pand voor terzake van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Bliss Food op Afnemer. Afnemer is verplicht steeds op eerste verzoek aan al die formaliteiten te voldoen die noodzakelijk zijn voor vestiging van een pandrecht.
5. Afnemer is verplicht de door Bliss Food geleverde Producten op zorgvuldige wijze te behandelen en te verzekeren tegen verlies, beschadiging of diefstal.
6. Gedurende de tijd dat de door Bliss Food geleverde Producten in opslag zijn bij Afnemer dient deze ervoor te zorgen dat door Bliss Food aangebrachte Identificatiemiddelen aanwezig blijven. Indien voorgaand niet mogelijk is dan dient Afnemer te voorzien in een systeem waarbij een door Afnemer gehanteerd systeem ter identificatie van de Producten verwijzingen bevat naar de door Bliss Food aangebrachte Identificatiemiddelen. Afnemer is bevoegd de Identificatiemiddelen te verwijderen op het moment dat zij overgaat tot vervreemding van de Producten binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening of op het moment dat zij de Producten voor eigen gebruik aanwendt, een en ander uitsluitend voor zover verwijdering van deze identificatiemiddelen noodzakelijk is voor het beoogde gebruik en met uitzondering van die gevallen waarin de aanduidingen aangebracht zijn op grond van enige wettelijke verplichting.
7. Afnemer is verplicht om op eerste verzoek medewerking te verlenen aan het vestigen van pandrechten op:
a) Alle aanspraken die Afnemer heeft op verzekeraars ten aanzien van de in artikel 9.5 genoemde verzekeringen;
b) Op de vorderingen die Afnemer verkrijgt op derden die door Bliss Food geleverde Producten afnemen van Afnemer.

Artikel 10 Einde van overeenkomsten
1. Alle vorderingen op Afnemer zijn direct opeisbaar in het geval dat:
a) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een (voorlopige) surseance van betaling van Afnemer wordt gelast, ten aanzien van Afnemer de wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
b) Bliss Food kennis neemt van zodanige feiten of omstandigheden dat de gegronde vrees bestaat dat Afnemer haar verplichtingen niet meer zal nakomen.
2. Bliss Food heeft het recht om in de in dit artikel genoemde gevallen haar prestaties op te schorten danwel de overeenkomst op te zeggen onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.
3. Bliss Food is eveneens bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst door Bliss Food onuitvoerbaar wordt dan wel dermate bezwaarlijk en/of kostbaar dat naleving in redelijkheid niet meer gevergd kan worden. Bliss Food is in dat geval gehouden aan Afnemer die betalingen die Afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Bliss Food voldeed te restitueren waartegenover geen door de Afnemer genoten voordeel staat. Indien door Bliss Food reeds Producten werden geleverd dient Afnemer het met deze (deel)levering verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
4. Afnemer is bevoegd om een overeenkomst op te zeggen indien Bliss Food niet binnen een redelijke termijn nakomt en nakoming ook uitblijft nadat Afnemer na verloop van die termijn Bliss Food schriftelijk een termijn van minimaal 14 dagen heeft aangezegd om alsnog na te komen.
5. Indien Afnemer, nadat een overeenkomst met Bliss Food tot stand is gekomen, deze wenst te ontbinden, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Afnemer in rekening gebracht, onverminderd het recht van Bliss Food op volledige schadevergoeding waaronder gederfde winst.

Artikel 11 Beperking Aansprakelijkheid
1. Behoudens die gevallen waarin uit bepalingen van dwingend recht een verplichting tot vergoeding van schade bestaat is Bliss Food nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die Afnemer heeft geleden als gevolg van een aan Bliss Food toe te rekenen tekortkoming.
2. De in artikel 10.1 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bliss Food.
3. De omvang van de aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door Bliss Food afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het door Bliss Food te dragen eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. In die gevallen waarin de schade niet vergoed wordt door de verzekeraar van Bliss Food geldt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot € 10.000,- (tienduizend Euro). Elke aansprakelijkheid van Bliss Food voor bedrijfs- , gevolg- en indirecte schade is steeds uitgesloten.
4. Afnemer vrijwaart Bliss Food tegen alle aanspraken die derden jegens Bliss Food geldend (trachten) te maken.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt iedere omstandigheid begrepen die nakoming van een overeenkomst door Bliss Food verhindert, mits deze omstandigheid niet ontstaan is door toedoen van Bliss Food en/of in overwegende mate niet beïnvloed kan worden door Bliss Food. Onder niet aan Bliss Food toe te rekenen omstandigheden worden in ieder geval begrepen: werkstaking, het ontbreken van voor de vervaardiging van de producten benodigde grondstoffen, tekortkoming door derden waarvan Bliss Food afhankelijk is.
2. Indien de toestand van overmacht langer dan drie maanden voorduurt is Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Bliss Food kan zich ook op overmacht beroepen indien de toestand van overmacht pas intreedt nadat Bliss Food al in verzuim is geraakt.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bliss Food zich de rechten en bevoegdheden voor die Bliss Food toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht.

Artikel 14 Toepasselijk recht, bevoegde rechter, taalversies Algemene Voorwaarden
1. Op de (rechts)verhouding tussen Bliss Food en Afnemer is Nederlands recht van toepassing, behoudens die gevallen waarin Bliss Food de toepasselijkheid van ander recht bedongen heeft. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens cassatie. Bliss Food is bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
3. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal beschikbaar worden gesteld dan de Nederlandse taal prevaleert in die gevallen, waarin er verschil bestaat tussen de Nederlandse en de buitenlandse tekst, de Nederlandse versie.

Newsletter

Newsletter:
Subscribe
© 2012 - 2024 Tapas Club | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore